STA?CZYK. MUSICAL

Dates
6/13/2018 - 6/19/2018
Theatre
Teatr Rozrywki
Marii Konopnickiej 1
Chorzów,
TicketsSubmit Updates
Edit Page

Sta?czyk to, tym samym, opowiadana z perspektywy krakowskiego zamczyska historia naszych dawnych w?adców: Zygmunta Starego, Bony Sforzy i Zygmunta II Augusta. Historia ich zmaga?, marze?, planów i s?abo?ci. A tak?e historia towarzysz?cej im dziwnej postaci b?azna.
Pami?tamy go z obrazu Matejki – smutny, zamy?lony m?drzec, symbol patriotów, patron zatroskanych o ojczyzn?. Przypisujemy mu wiele znacze?, cho? wiemy o nim w gruncie rzeczy bardzo ma?o. Wymy?lili?my go sobie, nie wiedz?c do ko?ca, kim by? i jak? pe?ni? rol?. Jedno wiemy jednak na pewno: jest wcieleniem nieomal anarchistycznej tradycji, w ramach której za patriotyczne uchodzi przede wszystkim to, co skierowane przeciwko w?adzy. Ka?dej w?adzy. I mo?e dlatego warto go dzi? znowu przywróci? do ?ycia.


Tell Us What You ThinkView More Shows in Poland  |    Add a Show Listing for Poland