Kai Calhoun Stage Credits
Performances

[US Tour]
Non-Equity National Tour, 2017
Young Michael Jackson/Stevie Wonder/Berry Gordy (Alternate)
[US Tour]
Second US National Tour, 2017
Young Michael Jackson (Alternate) [Replacement]
Young Stevie Wonder (Alternate) [Replacement]
Young Berry Gordy (Alternate) [Replacement]

 

Stage
Performances

[US Tour]
Non-Equity National Tour, 2017
Young Michael Jackson/Stevie Wonder/Berry Gordy (Alternate)

[US Tour]
Second US National Tour, 2017
Young Michael Jackson (Alternate) [Replacement]

Young Stevie Wonder (Alternate) [Replacement]

Young Berry Gordy (Alternate) [Replacement]