Sarah Paulson Headshot

Birth Place: Tampa, FL, USA
Gender: Female