Stage
Performances

[New York]
Metropolitan Opera Revival, 1985
Performer

 

Stage
Performances

[New York]
Metropolitan Opera Revival, 1985
Performer