Shekhar Kapur Headshot

Birth Place: INDIA
Gender: Male