Roxane Carrasco Theatre Credits

Stage
Performances

[US Tour]
1st National Tour, 1997
Velma Kelly [Replacement]
Velma Kelly [Replacement]
[Broadway]
Broadway Revival, 1996
Velma Kelly [Replacement]
Velma Kelly [Replacement]
June [Replacement]
Annie [Replacement]
Annie [Replacement]